Archive for van de fractie

CDA Neder-Betuwe website vernieuwd

U bekijkt momenteel het CDA Neder-Betuwe archief.

Ga naar http://www.cdaneder-betuwe.nl/ voor actuele informatie.

Advertenties

Commentaar uitgeschakeld

Raadsvergadering 26 mei 2011

Tijdens de raadsvergadering van mei heeft het CDA Neder-Betuwe voor het volgende gepleit :
Leerlingenvervoer
Bij de Jaarstukken 2009 schreef uw college dat het jaar 2009 voor het onderdeel leerlingenvervoer een turbulent jaar was geweest.
Het is nu mei 2011 en het is belangrijk dat er rust komt voor de kinderen en de ouders die met het leerlingenvervoer te maken hebben. Wij hebben dit overigens al eerder bepleit.
Veranderingen moeten tijdig en goed gecommuniceerd worden met de ouders en de kinderen. Het uit te voeren beleid moet helder, duidelijk en consistent zijn.

Bij de begrotingsbehandeling van 2010 heeft de Raad een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om tot kostenbesparing van de bestaande taxiritten te komen zonder in te leveren op de kwaliteit.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben we nooit gezien. Wel koos u in 2009 voor een andere benadering bij de beoordeling van de aanvragen.
Vraag is, of de kwaliteit vanaf toen wel gehandhaafd is gebleven ?
Wij hebben hierbij grote vraagtekens.

Nu biedt het College ons een nieuwe verordening leerlingenvervoer aan.
De wijzigingen ten opzichte van de oude verordening zijn minimaal.
De enigste belangrijke wijziging gaat over verhoging van de leeftijd van een leerling van 9 naar 11 jaar waarbij begeleiders een vergoeding kunnen krijgen.

Feitelijk wil het College met dit voorstel met de Raad discussiëren over hun vastgestelde beleidsuitgangspunten. Een bijzondere gang van zaken. Immers de Raad stelt de kaders vast via de verordening en het College kan binnen deze kaders beleidsregels vaststellen.
Des al niet te min willen wij best hierover iets zeggen:

In de beleidsuitgangspunten geeft u aan om de Reistijd enkele reis te beperken tot 45 minuten. In de verordening neemt u dit niet op ? Wat is hiervan de reden ?

Het CDA heeft eerder bepleit om het leerlingenvervoer met kleine busjes te doen en de kinderen op hun huisadres af te halen. Een meerderheid van de Raad was het jammergenoeg hiermede niet eens.
Kan deze CDA wens bij de vaststelling van de nieuwe verordening nog wel gerealiseerd worden ?

Wat wij van belang vinden is om goed en veilig kwaliteitsvervoer op maat te realiseren voor de kinderen die niet kunnen fietsen respectievelijk niet met het Openbaar Vervoer kunnen reizen.
In eerste instantie zijn de ouders verantwoordelijk dat hun kinderen op school komen. Maar waar de gemeente het vervoer regelt met een vervoerder, heeft de gemeente ook de plicht erop toe te zien dat dit goed en veilig gebeurd.

Wij adviseren het College om het volgende te doen:
Stel kwaliteitsnormen voor de vervoerder vast en toets regelmatig of hieraan voldaan wordt;
Maak een folder met de servicenormen/kwaliteitsnormen waarin precies staat wat de ouders en scholen van de gemeente en de vervoerders mogen verwachten;
Er moet een goede klachtenprocedure worden ingevoerd en als allerlaatste willen we het College met klem adviseren:
Ga kinderen en ouders niet dwingen keuzes te maken waarbij puur en alleen de bezuiniging van de gemeente voorop staat. Laat het welzijn van de kinderen en de ouders bij de te maken keuzes prevaleren !

Jaarstukken 2010
Ondanks het positieve rekeningresultaat over 2010 blijven wij zorgen houden over onze financiële positie. De risico’s nemen toe en het eigen vermogen van onze gemeente is nog zeer matig.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Ook heeft de accountant daarbij een aantal adviezen voor verdere verbetering gegeven o.a. mbt het risicomanagement.
Wij gaan er zondermeer vanuit dat het College hieraan gevolg geeft.
Een deel van het positieve resultaat wordt veroorzaakt door minder kosten voor inhuur van derden. U beschouwd dit voordeel als een incident. Graag zien wij dat de inhuur van derden structureel verminderd wordt. Wij zien meer mogelijkheden om voordelen te behalen door de samenwerking met de buurgemeenten meer inhoud te geven.
De verantwoording van het uitgevoerde beleid over 2010 is nogal beschrijvend van aard. Door de te behalen doelen bij de begroting nog helderder te beschrijven (SMART er ) kan ook de kwaliteit van de verantwoording toenemen. Bij de evaluatie van het subsidiebeleid werden we overigens met hetzelfde vraagstuk geconfronteerd.
Kan het College toezeggen dat de te behalen doelen helderder worden beschreven ?

Over de voortgang van een aantal projecten ( bijvoorbeeld de Winkelconcentratie in Ochten en Kesteren ) zijn we niet bijzonder tevreden. Het blijft blijkbaar een lastige materie om hier resultaten te behalen.

Ondanks de tijdelijke verhuizing en de brand in het gemeentehuis Opheusden zijn de normale werkzaamheden goed voortgezet.
Wij willen onze medewerkers daarvoor dank zeggen dat mede de door hun geleverde inspanningen dit mogelijk is gebleken.

 

[ Deze publicatie is verplaatst naar http://www.cda.nl/Neder-Betuwe/Onze_afdeling/Bibliotheek/Publicaties.aspx ]

Commentaar uitgeschakeld

Raadsvergadering 14 april 2011

Welstandsnota 2011
Het CDA is tevreden met de nieuwe welstandsnota 2011.
Het doel is om te komen tot een actueel en duidelijk welstandsbeleid dat breed gedragen wordt.
Vooral dat laatste aspect, het brede draagvlak vinden wij van groot belang.
In het verleden is er nogal eens kritiek geweest over de hantering van de welstandseisen en de doorlooptijd van bouwaanvragen.
Met de nu doorgevoerde wijzigingen wordt dit naar wij denken verbeterd.
Om hier goed inzicht in te krijgen is het goed dat er na verloop van tijd een evaluatie gaat komen.
De ervaringen van burgers en aanvragers vinden wij essentieel.
Helaas was het College van Burgemeester en Wetouders en een meerderheid van de Gemeenteraad geen voorstander van een dergelijke evaluatie.

Begroting Stichting Onderwijsgroep Spoenk 2011
De gemeenteraad is gevraagd om de begroting van 2011 van Spoenk goed te keuren.
Er moet getoetst worden of de begroting inzichtelijk en sluitend is, een risicoparagraaf bevat en dat er een sluitende meerjarenbegroting is opgenomen.
Evenals voorgaande jaren ontbrak ook nu weer belangrijke informatie.
Ook zijn er zorgen over de instandhouding van het openbaar onderwijs in de diverse kernen.
Wethouder Van Neerbos heeft toegezegd dat in het vervolg de informatie tijdig en volledig aan de Gemeenteraad wordt verstrekt.

Toekomstvisie gemeente Neder-Betuwe
Onderstaande toekomstvisie is door de Gemeenteraad vastgesteld:
Neder-Betuwe is een zelfstandige stabiele plattelandsgemeente waar mensen met verschillende identiteiten en achtergronden samen wonen en werken, met onderling respect en ruimte voor elkaar, met zorg voor medemens en leefomgeving. Neder-Betuwe is een gemeente die financieel gezond is op basis van een duurzame economie.

Commentaar uitgeschakeld

Thema-avond 24 maart 2011

De volgende onderwerpen zijn besproken:
Presentatie verkeeronderzoeken tbv Bestemmingsplan De Waalwaard te Dodewaard.
Het CDA heeft hierbij de volgende standpunten ingebracht:
De kaders voor de uitvoering van beleid voor het College van Burgemeester en Wethouders ( het gemeentebestuur) moeten vooraf duidelijk zijn.
In de structuurvisie 2010-2020 van de gemeente Neder-Betuwe staat aangegeven dat in de uiterwaarden en de Natura 2000 gebieden het beleid erop is gericht om de landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken.
Het gemeentebestuur van Neder-Betuwe is van plan om nu een industriegebied te gaan aanleggen danwel te vergroten in de uiterwaarden en in Natura 2000 gebieden.
Daarmee handelt het gemeentebestuur in strijd met de door de Gemeenteraad in juni 2010 vastgestelde structuurvisie.
Onze conclusie is dat het College aan de Raad eerst toestemming had moeten vragen of wij deze ontwikkeling wel wensen.
De Gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in het verleden flink stelling genomen tegen de ontwikkeling van de Drutensche Waarden, terecht als het gaat om de leefbaarheid van Ochten. Maar nu gaan we zelf een industriegebied op ons eigen grondgebied aanleggen, Hoe geloofwaardig ben je dan nog ?
Het CDA is dan ook tegenstander van de nu in gang gezette ontwikkeling.

Onze vragen n.a.v. het verkeersonderzoeksrapport:
Als referentie situatie wordt aangehouden een ontsluiting via route Dalwagen met 200 vrachtwagens per etmaal.
De laatste jaren reden er echter veel minder vrachtwagens per etmaal via de Dalwagen naar de Waalwaard. Waarom dan toch gekozen voor de referentie van 200 ?
De effecten zijn aangeven van 200 extra vrachtwagens. In de praktijk zullen dit er dus veel meer zijn !
Wat is dan nog de waarde van dit rapport ?

Bij 400 zware vrachtbewegingen over route Dalwagen wordt in het verkeersonderzoeksrapport aangegeven dat er op de Waalbandijk een aantal van 100 zwaar verkeer is. Dit kan niet juist zijn.
De Waalbandijk krijgt namelijk nog het meeste te maken met een toename van het zware vrachtverkeer, ongeacht welke route je kiest ( Wely, Dalwagen of de nieuw verbindingsweg) .

Bij hoogwater is De Waalwaard niet bereikbaar. Hiervoor zal de weg opgehoogd moeten worden of een brug gelegd moeten worden. Waarom is dit aspect niet in het verkeersonderzoek meegenomen ?

Helaas kwamen er geen duidelijke antwoorden op de door ons gestelde vragen.

In het verkeersonderzoeksrapport stelt men aanpassingen van de routes over de Dalwagen en Wely voor !
Elke 3 minuten een vrachtwagen vinden wij op alle routes niet kunnen. Het tast de leefbaarheid van Dodewaard veel te veel aan.
Onze conclusie is dan ook : stoppen met dit proces en de Provincie Gelderland laten weten dat men op zoek moet naar een andere lokatie voor het verplaatsen van bedrijf De Beijer.
Het beste is om in de regio Arnhem te zoeken ( Koningspley) danwel in de regio waar de meeste afnemers van De Beyer zitten. Het voorkomt veel onnodige verkeersbewegingen en is goed voor het milieu.

Rijnbrug fileproblematiek
Diverse oplossingen zijn benoemd voor de korte en lange termijn.
Het CDA heeft het volgende standpunt ingebracht:
Van belang is dat in de regio overeenstemming komt over de oplossing van dit fileprobleem . Bij de Provincie vind je alleen gehoor als de regio gemeenten gezamenlijk met één oplossing komen.
Het CDA is ook van mening dat bij korte termijn oplossingen gedacht moet worden aan verbetering van het openbaar vervoer tussen de noord zuid verbindingen, verbetering van de verkeersafwikkeling in Rhenen etc.
Voor een oplossing voor de lange termijn is een extra oeververbinding noodzakelijk.
Bijvoorbeeld een nieuwe weg tussen de weg Elst (Utr.)/Veenendaal en de op en afritten van Echteld/Medel.
Dit geeft ook ontlasting voor de A15 en de verkeerssituatie rondom de plaats Rhenen wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Commentaar uitgeschakeld

Raadsvergadering 3 maart 2011

Bestemmingsplanwijzigingen
Het afgewezen verzoek voor een locatie van een sportschool te Dodewaard was voor het CDA reden het College van Burgemeester en Wethouders te vragen hoe met aanvragen om een bestemmingsplanwijziging wordt omgegaan.
Al eerder was een verzoek voor de vestiging van een fysiotherapie afgewezen
Bij het CDA en bij burgers en ondernemers is niet duidelijk wanneer een aanvraag wel of niet in behandeling wordt genomen.
Het College heeft toegezegd om met informatie hierover te komen naar de Gemeenteraad.

De Waalwaard
In de planning van de te behandelen onderwerpen door de Gemeenteraad was de bespreking van de toekomstige bestemming van De Waalwaard in Dodewaard niet opgenomen.
Het CDA hecht eraan dat de gemeente Neder-Betuwe hierover de regie blijft houden.
Wethouder Keuken verwees naar de planning van de Provincie Gelderland.

Raadsvoorstellen
Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek heeft het CDA gepleit om in het vervolg bij raadsvoorstellen ook de juridische consequenties en de wijze van de communicatie op te nemen.
Nadrukkelijk moeten bij de raadsvoorstellen die in de Gemeenteraad besproken worden ook alternatieve beleidskeuzes worden aangegeven. Er moet immers wat te kiezen zijn.
Politiek is keuzes maken.
Het CDA wil graag dat het College gevolg geeft aan deze aanbevelingen.

Horecabeleid
Voor de bevordering van de leefbaarheid en voor het bevorderen van toerisme zijn we het eens met de voorgestelde uitbreiding van horeca (categorie 1 en 2) in de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten en Opheusden en in het Buitengebeid.
Uitbreiding van horeca-activiteiten (categorie 3) waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon-en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich mee kan brengen ( cafe’s, bars, dancings, discotheken, nachtclubs, zaalaccommodaties) is het CDA voorstander dat bij de behandeling van aanvragen hiervoor de Gemeenteraad betrokken wordt.
Het College heeft toegezegd om bij aanvragen van horecacategorie 3 vooraf de Gemeenteraad te horen.
Met deze toezegging erbij kon de gehele Gemeenteraad uiteindelijk akkoord gaan met het voorgestelde Horecabeleid.

Hartelijke groet van de CDA fractie
Herman Gerritsen
Henk Tap

Commentaar uitgeschakeld

BESTEMMINGSPLAN WAALWAARD DODEWAARD

Door de Provincie Gelderland is op donderdag 10 februari 2011 een presentatie verzorgd over de mogelijke verplaatsing van De Beijer BV .
De Beijer BV is een zand-en grindoverslagbedrijf wat nu nog gevestigd is in de Millingerwaard te Kekerdom. De Beijer BV moet definitief weg uit de Millingerwaard.
De wens van de Provincie Gelderland is om De Beijer te verplaatsen. Daarvoor is door de Provincie de grond van De Waalwaard in de uiterwaarden van Dodewaard aangekocht . Daarvoor moet de huidige bestemming van deze locatie gewijzigd worden.
Men wil deze locatie ontwikkelen en procedures doorlopen om een watergebonden bedrijf op deze lokatie te vestigen.
Er komt een natuurkundig onderzoek en een verkeersonderzoek.
Het College van Burgemeester en Wethouders had na de aankoop door de Provincie van deze locatie dit gemeld aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Neder-Betuwe.
Op vragen vanuit het CDA antwoordde Wethouder Schuurman dat er vooruitlopend op de aankoop geen vertrouwelijk overleg was geweest tussen de Provincie Gelderland en het Gemeentebestuur van Neder-Betuwe.
Het CDA was en is verbaasd over de gevolgde procedure. Alles is erop gericht om de vestiging van De Beijer BV in Dodewaard mogelijk te maken. De hiervoor noodzakelijke bestemmingsplanwijziging wordt respectievelijk is al in gang gezet en volgens de planning in februari 2013 onherroepelijk.
Het CDA heeft gepleit dat de gemeente Neder-Betuwe eerst zelf een visie ontwikkeld waar in de regio watergebonden bedrijven zich kunnen vestigen.
Wethouder Keuken en wethouder Schuurman hebben gemeld dat een noodzakelijke rondweg om Dodewaard onlosmakelijk is verbonden voor de medewerking van de gemeente Neder-Betuwe aan deze plannen.
Al eerder is door het College van Burgemeester en Wethouders gemeld dat de Gemeenteraad de volledige regie houdt over al of niet meewerken aan een bestemmingsplanwijziging voor deze locatie.
Het CDA Neder-Betuwe is geen voorstander van de huidige ontwikkelingen. Wel moet bedacht worden dat het nu nog geldende bestemmingsplan vestiging van bedrijven mogelijk maakt met 200 vervoersbewegingen per etmaal door het dorp Dodewaard !
Wat wil het CDA Neder-Betuwe: In het kader Ruimte voor de rivier
deze locatie afgraven en teruggeven aan de natuur. Gevolg: geen sloop van woningen en dijkverlegging langs de Waal noodzakelijk in onze gemeente en rust voor de inwoners !

Commentaar uitgeschakeld

Gemeenteraad 20 januari 2011

Windmolens
Het CDA heeft ingestemd met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om geen medewerking te verlenen om windmolens te plaatsen bij de Overbroeksestraat te Ochten.
Het CDA vindt dat de gemeente Neder-Betuwe volledig voldaan heeft aan de met de Provincie Gelderland gemaakte afspraken over het aantal te plaatsen windmolens. Uitbreiding van het aantal windmolens is niet wenselijk omdat wij geen verdere aantasting van het open buitengebied willen.

Woonzorgcentrum Opheusden
Het CDA heeft volmondig ingestemd om een woonzorgcentrum in Opheusden aan de Reigerstraat te realiseren. In het woonzorgcomplex komt ruimte voor voorzieningen (o.a. huisartsenpraktijk, bibliotheek etc.) alsmede 31 zorgappartementen. Ook worden er 46 woningen van verschillende types gebouwd. Een goede aanvulling om de leefbaarheid in Opheusden te verbeteren.
Opvallend is wel de lange tijd die nodig is om dit in 2006 gestarte initiatief te realiseren.
Het CDA heeft het College gevraagd om maatregelen te nemen om de doorlooptijd van grote projecten te bekorten.

Risico’s
Door het College van Burgemeester en Wethouders is een overzicht verstrekt van de financiële risico’s die bij de grondexploitatie ( woningbouwprojecten) door de gemeente Neder-Betuwe worden gelopen.
Door het CDA ( mei 2010) en de overige partijen was nadrukkelijk om dit overzicht gevraagd.
Het totaal bedrag aan risico’s is berekend op bijna 11 miljoen euro. Gelet op de beperkt financiële middelen bij de gemeente Neder-Betuwe is het van belang om deze risico’s goed te managen.

Hartelijke groet van de CDA fractie,
Henk Tap
Herman Gerritsen.

Commentaar uitgeschakeld

Older Posts »