Raadsvergadering 26 mei 2011

Tijdens de raadsvergadering van mei heeft het CDA Neder-Betuwe voor het volgende gepleit :
Leerlingenvervoer
Bij de Jaarstukken 2009 schreef uw college dat het jaar 2009 voor het onderdeel leerlingenvervoer een turbulent jaar was geweest.
Het is nu mei 2011 en het is belangrijk dat er rust komt voor de kinderen en de ouders die met het leerlingenvervoer te maken hebben. Wij hebben dit overigens al eerder bepleit.
Veranderingen moeten tijdig en goed gecommuniceerd worden met de ouders en de kinderen. Het uit te voeren beleid moet helder, duidelijk en consistent zijn.

Bij de begrotingsbehandeling van 2010 heeft de Raad een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om tot kostenbesparing van de bestaande taxiritten te komen zonder in te leveren op de kwaliteit.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben we nooit gezien. Wel koos u in 2009 voor een andere benadering bij de beoordeling van de aanvragen.
Vraag is, of de kwaliteit vanaf toen wel gehandhaafd is gebleven ?
Wij hebben hierbij grote vraagtekens.

Nu biedt het College ons een nieuwe verordening leerlingenvervoer aan.
De wijzigingen ten opzichte van de oude verordening zijn minimaal.
De enigste belangrijke wijziging gaat over verhoging van de leeftijd van een leerling van 9 naar 11 jaar waarbij begeleiders een vergoeding kunnen krijgen.

Feitelijk wil het College met dit voorstel met de Raad discussiëren over hun vastgestelde beleidsuitgangspunten. Een bijzondere gang van zaken. Immers de Raad stelt de kaders vast via de verordening en het College kan binnen deze kaders beleidsregels vaststellen.
Des al niet te min willen wij best hierover iets zeggen:

In de beleidsuitgangspunten geeft u aan om de Reistijd enkele reis te beperken tot 45 minuten. In de verordening neemt u dit niet op ? Wat is hiervan de reden ?

Het CDA heeft eerder bepleit om het leerlingenvervoer met kleine busjes te doen en de kinderen op hun huisadres af te halen. Een meerderheid van de Raad was het jammergenoeg hiermede niet eens.
Kan deze CDA wens bij de vaststelling van de nieuwe verordening nog wel gerealiseerd worden ?

Wat wij van belang vinden is om goed en veilig kwaliteitsvervoer op maat te realiseren voor de kinderen die niet kunnen fietsen respectievelijk niet met het Openbaar Vervoer kunnen reizen.
In eerste instantie zijn de ouders verantwoordelijk dat hun kinderen op school komen. Maar waar de gemeente het vervoer regelt met een vervoerder, heeft de gemeente ook de plicht erop toe te zien dat dit goed en veilig gebeurd.

Wij adviseren het College om het volgende te doen:
Stel kwaliteitsnormen voor de vervoerder vast en toets regelmatig of hieraan voldaan wordt;
Maak een folder met de servicenormen/kwaliteitsnormen waarin precies staat wat de ouders en scholen van de gemeente en de vervoerders mogen verwachten;
Er moet een goede klachtenprocedure worden ingevoerd en als allerlaatste willen we het College met klem adviseren:
Ga kinderen en ouders niet dwingen keuzes te maken waarbij puur en alleen de bezuiniging van de gemeente voorop staat. Laat het welzijn van de kinderen en de ouders bij de te maken keuzes prevaleren !

Jaarstukken 2010
Ondanks het positieve rekeningresultaat over 2010 blijven wij zorgen houden over onze financiële positie. De risico’s nemen toe en het eigen vermogen van onze gemeente is nog zeer matig.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Ook heeft de accountant daarbij een aantal adviezen voor verdere verbetering gegeven o.a. mbt het risicomanagement.
Wij gaan er zondermeer vanuit dat het College hieraan gevolg geeft.
Een deel van het positieve resultaat wordt veroorzaakt door minder kosten voor inhuur van derden. U beschouwd dit voordeel als een incident. Graag zien wij dat de inhuur van derden structureel verminderd wordt. Wij zien meer mogelijkheden om voordelen te behalen door de samenwerking met de buurgemeenten meer inhoud te geven.
De verantwoording van het uitgevoerde beleid over 2010 is nogal beschrijvend van aard. Door de te behalen doelen bij de begroting nog helderder te beschrijven (SMART er ) kan ook de kwaliteit van de verantwoording toenemen. Bij de evaluatie van het subsidiebeleid werden we overigens met hetzelfde vraagstuk geconfronteerd.
Kan het College toezeggen dat de te behalen doelen helderder worden beschreven ?

Over de voortgang van een aantal projecten ( bijvoorbeeld de Winkelconcentratie in Ochten en Kesteren ) zijn we niet bijzonder tevreden. Het blijft blijkbaar een lastige materie om hier resultaten te behalen.

Ondanks de tijdelijke verhuizing en de brand in het gemeentehuis Opheusden zijn de normale werkzaamheden goed voortgezet.
Wij willen onze medewerkers daarvoor dank zeggen dat mede de door hun geleverde inspanningen dit mogelijk is gebleken.

 

[ Deze publicatie is verplaatst naar http://www.cda.nl/Neder-Betuwe/Onze_afdeling/Bibliotheek/Publicaties.aspx ]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: