Archive for april, 2011

Raadsvergadering 14 april 2011

Welstandsnota 2011
Het CDA is tevreden met de nieuwe welstandsnota 2011.
Het doel is om te komen tot een actueel en duidelijk welstandsbeleid dat breed gedragen wordt.
Vooral dat laatste aspect, het brede draagvlak vinden wij van groot belang.
In het verleden is er nogal eens kritiek geweest over de hantering van de welstandseisen en de doorlooptijd van bouwaanvragen.
Met de nu doorgevoerde wijzigingen wordt dit naar wij denken verbeterd.
Om hier goed inzicht in te krijgen is het goed dat er na verloop van tijd een evaluatie gaat komen.
De ervaringen van burgers en aanvragers vinden wij essentieel.
Helaas was het College van Burgemeester en Wetouders en een meerderheid van de Gemeenteraad geen voorstander van een dergelijke evaluatie.

Begroting Stichting Onderwijsgroep Spoenk 2011
De gemeenteraad is gevraagd om de begroting van 2011 van Spoenk goed te keuren.
Er moet getoetst worden of de begroting inzichtelijk en sluitend is, een risicoparagraaf bevat en dat er een sluitende meerjarenbegroting is opgenomen.
Evenals voorgaande jaren ontbrak ook nu weer belangrijke informatie.
Ook zijn er zorgen over de instandhouding van het openbaar onderwijs in de diverse kernen.
Wethouder Van Neerbos heeft toegezegd dat in het vervolg de informatie tijdig en volledig aan de Gemeenteraad wordt verstrekt.

Toekomstvisie gemeente Neder-Betuwe
Onderstaande toekomstvisie is door de Gemeenteraad vastgesteld:
Neder-Betuwe is een zelfstandige stabiele plattelandsgemeente waar mensen met verschillende identiteiten en achtergronden samen wonen en werken, met onderling respect en ruimte voor elkaar, met zorg voor medemens en leefomgeving. Neder-Betuwe is een gemeente die financieel gezond is op basis van een duurzame economie.

Advertenties

Commentaar uitgeschakeld