Archive for maart, 2011

Thema-avond 24 maart 2011

De volgende onderwerpen zijn besproken:
Presentatie verkeeronderzoeken tbv Bestemmingsplan De Waalwaard te Dodewaard.
Het CDA heeft hierbij de volgende standpunten ingebracht:
De kaders voor de uitvoering van beleid voor het College van Burgemeester en Wethouders ( het gemeentebestuur) moeten vooraf duidelijk zijn.
In de structuurvisie 2010-2020 van de gemeente Neder-Betuwe staat aangegeven dat in de uiterwaarden en de Natura 2000 gebieden het beleid erop is gericht om de landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken.
Het gemeentebestuur van Neder-Betuwe is van plan om nu een industriegebied te gaan aanleggen danwel te vergroten in de uiterwaarden en in Natura 2000 gebieden.
Daarmee handelt het gemeentebestuur in strijd met de door de Gemeenteraad in juni 2010 vastgestelde structuurvisie.
Onze conclusie is dat het College aan de Raad eerst toestemming had moeten vragen of wij deze ontwikkeling wel wensen.
De Gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in het verleden flink stelling genomen tegen de ontwikkeling van de Drutensche Waarden, terecht als het gaat om de leefbaarheid van Ochten. Maar nu gaan we zelf een industriegebied op ons eigen grondgebied aanleggen, Hoe geloofwaardig ben je dan nog ?
Het CDA is dan ook tegenstander van de nu in gang gezette ontwikkeling.

Onze vragen n.a.v. het verkeersonderzoeksrapport:
Als referentie situatie wordt aangehouden een ontsluiting via route Dalwagen met 200 vrachtwagens per etmaal.
De laatste jaren reden er echter veel minder vrachtwagens per etmaal via de Dalwagen naar de Waalwaard. Waarom dan toch gekozen voor de referentie van 200 ?
De effecten zijn aangeven van 200 extra vrachtwagens. In de praktijk zullen dit er dus veel meer zijn !
Wat is dan nog de waarde van dit rapport ?

Bij 400 zware vrachtbewegingen over route Dalwagen wordt in het verkeersonderzoeksrapport aangegeven dat er op de Waalbandijk een aantal van 100 zwaar verkeer is. Dit kan niet juist zijn.
De Waalbandijk krijgt namelijk nog het meeste te maken met een toename van het zware vrachtverkeer, ongeacht welke route je kiest ( Wely, Dalwagen of de nieuw verbindingsweg) .

Bij hoogwater is De Waalwaard niet bereikbaar. Hiervoor zal de weg opgehoogd moeten worden of een brug gelegd moeten worden. Waarom is dit aspect niet in het verkeersonderzoek meegenomen ?

Helaas kwamen er geen duidelijke antwoorden op de door ons gestelde vragen.

In het verkeersonderzoeksrapport stelt men aanpassingen van de routes over de Dalwagen en Wely voor !
Elke 3 minuten een vrachtwagen vinden wij op alle routes niet kunnen. Het tast de leefbaarheid van Dodewaard veel te veel aan.
Onze conclusie is dan ook : stoppen met dit proces en de Provincie Gelderland laten weten dat men op zoek moet naar een andere lokatie voor het verplaatsen van bedrijf De Beijer.
Het beste is om in de regio Arnhem te zoeken ( Koningspley) danwel in de regio waar de meeste afnemers van De Beyer zitten. Het voorkomt veel onnodige verkeersbewegingen en is goed voor het milieu.

Rijnbrug fileproblematiek
Diverse oplossingen zijn benoemd voor de korte en lange termijn.
Het CDA heeft het volgende standpunt ingebracht:
Van belang is dat in de regio overeenstemming komt over de oplossing van dit fileprobleem . Bij de Provincie vind je alleen gehoor als de regio gemeenten gezamenlijk met één oplossing komen.
Het CDA is ook van mening dat bij korte termijn oplossingen gedacht moet worden aan verbetering van het openbaar vervoer tussen de noord zuid verbindingen, verbetering van de verkeersafwikkeling in Rhenen etc.
Voor een oplossing voor de lange termijn is een extra oeververbinding noodzakelijk.
Bijvoorbeeld een nieuwe weg tussen de weg Elst (Utr.)/Veenendaal en de op en afritten van Echteld/Medel.
Dit geeft ook ontlasting voor de A15 en de verkeerssituatie rondom de plaats Rhenen wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Advertenties

Commentaar uitgeschakeld

Raadsvergadering 3 maart 2011

Bestemmingsplanwijzigingen
Het afgewezen verzoek voor een locatie van een sportschool te Dodewaard was voor het CDA reden het College van Burgemeester en Wethouders te vragen hoe met aanvragen om een bestemmingsplanwijziging wordt omgegaan.
Al eerder was een verzoek voor de vestiging van een fysiotherapie afgewezen
Bij het CDA en bij burgers en ondernemers is niet duidelijk wanneer een aanvraag wel of niet in behandeling wordt genomen.
Het College heeft toegezegd om met informatie hierover te komen naar de Gemeenteraad.

De Waalwaard
In de planning van de te behandelen onderwerpen door de Gemeenteraad was de bespreking van de toekomstige bestemming van De Waalwaard in Dodewaard niet opgenomen.
Het CDA hecht eraan dat de gemeente Neder-Betuwe hierover de regie blijft houden.
Wethouder Keuken verwees naar de planning van de Provincie Gelderland.

Raadsvoorstellen
Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek heeft het CDA gepleit om in het vervolg bij raadsvoorstellen ook de juridische consequenties en de wijze van de communicatie op te nemen.
Nadrukkelijk moeten bij de raadsvoorstellen die in de Gemeenteraad besproken worden ook alternatieve beleidskeuzes worden aangegeven. Er moet immers wat te kiezen zijn.
Politiek is keuzes maken.
Het CDA wil graag dat het College gevolg geeft aan deze aanbevelingen.

Horecabeleid
Voor de bevordering van de leefbaarheid en voor het bevorderen van toerisme zijn we het eens met de voorgestelde uitbreiding van horeca (categorie 1 en 2) in de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten en Opheusden en in het Buitengebeid.
Uitbreiding van horeca-activiteiten (categorie 3) waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon-en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich mee kan brengen ( cafe’s, bars, dancings, discotheken, nachtclubs, zaalaccommodaties) is het CDA voorstander dat bij de behandeling van aanvragen hiervoor de Gemeenteraad betrokken wordt.
Het College heeft toegezegd om bij aanvragen van horecacategorie 3 vooraf de Gemeenteraad te horen.
Met deze toezegging erbij kon de gehele Gemeenteraad uiteindelijk akkoord gaan met het voorgestelde Horecabeleid.

Hartelijke groet van de CDA fractie
Herman Gerritsen
Henk Tap

Commentaar uitgeschakeld