Archive for december, 2010

GEMEENTERAAD 9 december 2010

Burgerinitiatief werkgroep behoud Oranjewijk – DodewaardDe werkgroep behoud Oranjewijk- Dodewaard heeft op 11 november jl. een burger initiatief – voorstel ingediend.
Als Raad hebben wij het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om de voors en tegens in beeld te brengen om op een goede wijze tot een afweging te komen.
Het Raadsvoorstel gelezen hebbende moet ik helaas tot de conclusie komen dat het meer lijkt op een opsomming van tegens dan van voors om € 5.000, beschikbaar te stellen. Het best wordt dit nog onderstreept dat het College aan de Raad meld dat er geen dekking is voor het gevraagde bedrag van € 5.000,-.
Nog geen half uur geleden hebben we een winst van € 249.000,- aan onze financiële reserves toegevoegd ! Hoezo dan geen dekking om
€ 5.000,- uit te geven vraag je je dan af ?
Ook heeft de Raad aan het College gevraagd om nut, noodzaak en alternatieven van de sloopplannen in beeld te brengen. Helaas hebben wij de rapportage hiervan nog niet ontvangen.
Op 8 december 2009 verscheen er een Persbericht van de gemeente Neder-Betuwe en de SWB over gemaakte afspraken.
Gemeld werd “de afspraken hebben niet alleen betrekking op “stenen” oftwel de woningen maar vooral ook op de mensen. Want leefbaarheid is alleen te bereiken als bij woningen en woningvoorraad ook naar zaken op het gebied van zorg en welzijn wordt gekeken”.
Het CDA vindt dat hier invulling aan moet worden gegeven.
Het College doet dat door middel van een oproep aan de werkgroep, huurders en SWB om constructief te overleggen.
Gelukkig hebben de werkgroep Behoud Oranjewijk Dodewaard en SWB op 25 november een constructief gesprek gevoerd . Alle varianten tussen nul en honderd moeten goed in beeld komen, mochten we vernemen.
Als gemeente hebben wij hier echter ook een rol in te vervullen.
Bewoners moeten meer rechten krijgen bij plannen voor sloop of renovatie van hun eigen buurt. De plannen worden er beter van en krijgen meer draagvlak !
Voor de inhuur van deskundigheid etc. zijn kosten verbonden en de vraag is of de gemeente hier een bijdrage aan moet geven.
Het CDA heeft hier het volgende standpunt in:
Wij hebben geïnformeerd hoe destijds het pilotproject Starterswoningen ( eigen woningen) in Dodewaard is gerealiseerd.
Door de Overheid (Provincie)is subsidie verleend en met een eigen bijdrage van bewoners zijn toen plannen gemaakt en bekostigd.
Op een soortgelijke wijze willen wij dit burgerinitiatief steunen.
De bewoners van de Oranjewijk leveren een financiële bijdrage en de gemeente Neder-Betuwe levert een evenhoge bijdrage tot een maximum van € 5.000,-.
Graag horen wij de mening van de overige fracties over dit voorstel !

Mogelijke deelname 4e tranche Impuls Brede Scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om op basis van de opgestelde visie niet deel te nemen aan de combinatiefuncties.

De eerste vraag die ons inziens beantwoord moet worden is of wij voorstander zijn om
1. het aantal brede scholen ( met sport en cultuuraanbod) uit te breiden;
2. sportverenigingen te versterken;
3. dagelijks sport en beweegaanbod te stimuleren;
4. kennismaking met actieve kunst en cultuur beoefening bevorderen.

Het CDA is daar een voorstander van.
Wij vinden het van belang om in dit verband ook te komen tot een verbetering van communicatie en begrip tussen bevolkingsgroepen, de culturele dialoog.
Het sluit ook aan bij de bredeschool gedachte: samen sport, spel en cultuur delen, ongeacht zuil, school of subgroep in de samenleving.

Bekend is dat de gezondheid van onze burgers ten opzichte van het landelijk beeld negatief afwijkt. Het stimuleren van gezondheid en beweging bevordert een gezonde leefstijl. Des te meer een reden om dit ook vanuit de gemeente te stimuleren.

Het CDA onderschrijft dan ook de doelstellingen zoals die verwoord zijn in het rapport van de Gelderse Sport Federatie ( Kaderstellend visiedocument Combinatiefuncties ).
Ook het College ( bij monde van wethouder Van Neerbos) heeft in een eerdere voorbereidende raadsvergadering gemeld deze visie te steunen maar dat de financiële middelen ontbreken om dit uit te voeren.
Wij zijn benieuwd of de SGP deze doelstellingen ook steunt, met name als het gaat om Sportbeleid en het Cultuurbeleid ?

Vervolgens moet de vraag beantwoord worden of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn.
Het College heeft aangegeven dat het moeilijk is om beschikbare middelen te vinden en daarom maar niet deel te nemen aan de deelname 4e tranche Impuls Brede Scholen.
Het CDA is van mening dat het College vooruitloopt op de uitkomsten van de Kerntakendiscussie en de herschikking van de gemeentelijke uitgaven.
In 2011 is de Rijksbijdrage 100 % respectievelijk € 100.000,-. Met andere woorden : Geen inzet van gemeentelijke financiële middelen
Wij zijn van mening dat voor 2011 gebruik moet worden gemaakt van de Rijkssubsidie i.c. het vervolgtraject kan worden ingezet.
In 2011 wordt het hierdoor duidelijk of het traject vervolgd moet worden.
De uitkomsten van de kerntakendiscussie zijn dan duidelijk en ook is er dan meer duidelijkheid over de mogelijke bijdrage van de scholen en de sportverenigingen.
Als dan blijkt dat de gemeente de gemaakte afspraken met het Rijk niet kan nakomen dan is de enigste consequentie dat de rijksbijdrage voor 2012 en latere jaren wordt stopgezet.

Juist in moeilijke financieel zware tijden is het van belang om optimaal gebruik te maken van bijdragen van derden om nog wat te kunnen realiseren voor onze burgers.

Wij steunen dan ook het voorstel van het College om niets te doen niet !
Wees niet passief en ga actief aan de slag !

CDA Fractie Neder-Betuwe
Herman Gerritsen
Henk Tap

Advertenties

Commentaar uitgeschakeld